สาขาซีคอนสแควร์

  • โครงการค่ายอบรมแซกโซโฟน มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเล่นแซกโซโฟนให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างแนวความคิดในเรื่องการฝึกซ้อมด้วยตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน (คลิก)

สาขาสยามพารากอน

- รับสมัครพนักงาน (คลิก)

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย TIME

- ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 6 รอบ (คลิก)
รับสมัครงาน
โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงาน ณ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค และสาขาสยามพารากอน อ่านรายละเอียด (คลิก)