ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดี

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางดนตรี

นายสมมิต ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
นางสาววันดี
จันทร์เจนจบ
ผู้จัดการ
อ.พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวศิวพร อยู่สุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรารัตน์
ปุริโสดม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวขวัญชนก
สำเร็จประสงค์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปิยะนุช คำคุ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววริศรา โพธิ์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรดา
วิทยกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันเพ็ญ
บุญเรือง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร