ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชากีตาร์

อ. พงษ์เทพ ฤกษ์ศิริรัตน์
อาจารย์กานต์ เดชอุดม
อ. เอกลักษณ์ มุตธิกุล
อาจารย์คฑาวุธ จันทร์แดง
อาจารย์ฐนภรณ์ ดวงจิตร
อาจารย์ณัฐวุฒิ ศรีเดช (เบส)
อาจารย์วรพล อัศวไพศาล
อาจารย์ศรายุธ กมลจรัสเกษม (เบส)