ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชาดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม

Mr.Mauro Monti อาจารย์ประจำ
อ. คณิน วิเศษมงคลสุข อาจารย์ประจำ (กลองชุด)
อ. วรันต์ นันทสกุลการ (กลองชุด)
อ. ศรายุธ ลิขิตปัทมสิงห์ (กลองชุด)