ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

อาจารย์ภาควิชาดนตรีสำหรับเด็กเล็กและเปียโนกลุ่ม

อ. พรณพิมพ์ ทองหล่อ อาจารย์ประจำ
อ. ศศิประภา สนธิธรรม
(ดนตรีเด็กเล็ก)
อ. ธวัชชัย ศรีเทพ (ดนตรีเด็กเล็ก)
อ. ศิริรัตน์ วุฐิสกุล (ดนตรีเด็กเล็ก)
อ. ปภรณ์พรรณ คล้ายเอม (ดนตรีเด็กเล็ก)
ดร. ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล (เปียโนกลุ่ม)
อ. กฤตพร เจษฎาวิสุทธิ์ (เปียโนกลุ่ม)
อ. ธันยพร อัศววีระเดช (เปียโนกลุ่ม)
อ. น้อยทิพย์ เฉลิมแสนยากร (เปียโนกล่ม)