ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

อัตราค่าเล่าเรียน

(อัตราค่าเล่าเรียนต่อ 1 ภาคเรียน 12 ครั้ง, 3 เดือน)

1. ค่าเล่าเรียนปรกติ  สำหรับผู้สมัครเรียนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์(บาท)

ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level9-12
เรียนเดี่ยว 55 นาที 9,600 10,800 12,300
เรียนเดี่ยว 25 นาที 4,900 5,500 -
เรียนคู่ 55 นาที  (อัตราค่าเรียน/คน) 6,500 7,200 -
เรียนกลุ่ม   (4-6 คน , ดนตรีเด็กเล็ก) 4,200 - -

2. ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ

               2.1 ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษสำหรับผู้เรียนในวันจันทร์-วันศุกร์

ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level9-12
เรียนเดี่ยว 55 นาที 8,640 9,720 11,070
เรียนเดี่ยว 25 นาที 4,420 4,950 -
เรียนคู่ 55 นาที(อัตราค่าเรียน/คน) 5,850 6,480 -
เรียนกลุ่ม (4-6 คน , ดนตรีเด็กล็ก) 3,780 - -

              2.2 ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษแก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุตรของผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) ให้ชำระค่าเล่าเรียนในอัตรา 80% ของค่าเล่าเรียนปรกติทั้งนี้ไม่เกินคนละ 2 วิชา ดังนี้

ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level9-12
เรียนเดี่ยว 55 นาที 7,680 8,640 9,840
เรียนเดี่ยว 25 นาที 3,920 4,400 -
เรียนคู่ 55 นาที 5,200 5,760 -
เรียนกลุ่ม (4-6 คน) , ดนตรีเด็กเล็ก 3,360 3,200 -

              2.3.  ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษแก่นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 3 วิชาขึ้นไป
โดยชำระค่าเล่าเรียนวิชาที่ 3 – 5 ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนปรกติ

              2.4 ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษแก่นักเรียนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกัน ( พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ) นับวิชารวมกัน โดยวิชาที่  4-6  ให้ชำระค่าเรียนครึ่งหนึ่งของค่าเรียนปกติ

ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษครึ่งหนึ่งตามสิทธิ์ประเภทที่ 2.3 และ 2.4 (บาท)

ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
เรียนเดี่ยว 55 นาที 4,800 5,400 6,150

3. ค่าเล่าเรียนกรณีทดลองเรียน อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับการทดลองเรียน ดังต่อไปนี้ (บาท)

ประเภทชั้นเรียน Level 1-4 Level 5-8 Level 9-12
เรียนเดี่ยว 55 นาที 900 1,100 1,200
เรียนเดี่ยว 25 นาที 500 600 -
เรียนคู่ 55 นาที  (อัตราค่าเรียน/คน) 600 700 -
เรียนกลุ่ม (4-6 คน , ดนตรีเด็กเล็ก) 380 - -

ค่าเล่าเรียนในกรณีทดลองเรียนให้แก่ 

  1. นักเรียนใหม่ ที่ต้องการทดลองเรียน
  2. นักเรียนเก่า ที่ต้องการทดลองเรียนในวิชาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน

(นักเรียนสามารถทดลองเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง)