ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Faculty and Staff

รายชื่อพนักงาน

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดี

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุหัตถ์ สังชญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์
นายสมมิต ปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป
นางสาววิรงรอง เเซ่ฉั่ว
ผู้จัดการ
อ.สิตา บุนนาค
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวปาริสุทธิ์ อุไทยธุราทร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายภณ ศิริลักษณ์
นักวิชาการพัสดุ
อ.อุษณีย์ เหมืองหม้อ
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
นางสาวคณิศร์นิชา ศรุติศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณิชมน เสงี่ยมศักดิ์
นักวิชาการกิจกรรม
นางสาวทักษ์สรณ์ จรรยารัตน์
นักวิชาการศึกษา
นางวันทา มะศักดิ์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวลาวัลย์ สุวรรณ์
พนักงานทำความสะอาด